ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 utsuddad [sv] utsuddad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 takutsprång [sv] takutsprång ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 panoramat [sv] panoramat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 termik [sv] termik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 kullvräkt [sv] kullvräkt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 Amman [sv] Amman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 turordning [sv] turordning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 uttställningsammanhang [sv] uttställningsammanhang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 FOREO [sv] FOREO ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 Sörbye [sv] Sörbye ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 Jennebo [sv] Jennebo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 klosettskål [sv] klosettskål ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 avfallshink [sv] avfallshink ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 kringskära [sv] kringskära ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 ortogonal [sv] ortogonal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 reservsystem [sv] reservsystem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 integrerat [sv] integrerat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 primära [sv] primära ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 turkost [sv] turkost ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/06/2019 vågbroarna [sv] vågbroarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/06/2019 vågbro [sv] vågbro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2019 återansluter [sv] återansluter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2019 receptionisten [sv] receptionisten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2019 bartendrar [sv] bartendrar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2019 Deneb [sv] Deneb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 Simone Giertz [sv] Simone Giertz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 Andolf [sv] Andolf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 humidor [sv] humidor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 Azorubin [sv] Azorubin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 Kahrle [sv] Kahrle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ