ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 öronmuffar [sv] öronmuffar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 vallmokapsel [sv] vallmokapsel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2019 nederländsktalande [sv] nederländsktalande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2019 bengali [sv] bengali ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2019 Ravlunda [sv] Ravlunda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2019 tarpan [sv] tarpan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2019 Skytterörelsen [sv] Skytterörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2019 priffe [sv] priffe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2019 katalanska [sv] katalanska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2019 assamesiska [sv] assamesiska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2019 singalesiska [sv] singalesiska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2019 oavlönad [sv] oavlönad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2019 tjingeling [sv] tjingeling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2019 höfterfäst [sv] höfterfäst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2019 penningplacerare [sv] penningplacerare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2019 oriya [sv] oriya ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 kassarörelse [sv] kassarörelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 lottarörelsen [sv] lottarörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 lottarörelser [sv] lottarörelser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 lottarörelse [sv] lottarörelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 böljerörelser [sv] böljerörelser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 böljerörelsen [sv] böljerörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 linjerörelsen [sv] linjerörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 flankrörelserna [sv] flankrörelserna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 spräcker [sv] spräcker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 brottsplats [sv] brottsplats ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 söver [sv] söver ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 dränker [sv] dränker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 Marma [sv] Marma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2019 svettdroppe [sv] svettdroppe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ