ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 raklödder [sv] raklödder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 skruttig [sv] skruttig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 naivare [sv] naivare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 naivast [sv] naivast ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 bokningslista [sv] bokningslista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 sluskig [sv] sluskig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 möbelpolish [sv] möbelpolish ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 knäskydd [sv] knäskydd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 klaviaturist [sv] klaviaturist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 David Löfgren [sv] David Löfgren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 mungipor [sv] mungipor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 mungiporna [sv] mungiporna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 garv [sv] garv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 utedasset [sv] utedasset ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 Lillången [sv] Lillången ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 gigabyte [sv] gigabyte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 trävirke [sv] trävirke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 medsignatör [sv] medsignatör ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 sladdrade [sv] sladdrade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 skalpera [sv] skalpera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 explosioner [sv] explosioner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 termosarna [sv] termosarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 paltor [sv] paltor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 upptåg [sv] upptåg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 gering [sv] gering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 Sollerön [sv] Sollerön ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 ratas [sv] ratas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 Anna König Jerlmyr [sv] Anna König Jerlmyr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2019 vågbron [sv] vågbron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2019 bockbron [sv] bockbron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ