ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
14/12/2017 indyferentność [pl] indyferentność ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kwoktanie [pl] kwoktanie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kwoktać [pl] kwoktać ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kwokanie [pl] kwokanie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kwokacz [pl] kwokacz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kabałować [pl] kabałować ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kabałka [pl] kabałka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kabalistycznie [pl] kabalistycznie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kabalista [pl] kabalista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kabaliczny [pl] kabaliczny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kabak [pl] kabak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzeźbiarskość [pl] rzeźbiarskość ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzeźbiarsko [pl] rzeźbiarsko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzeźbiarski [pl] rzeźbiarski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzeźbiarnia [pl] rzeźbiarnia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzezuń [pl] rzezuń ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzezimieszkostwo [pl] rzezimieszkostwo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzezanina [pl] rzezanina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzezaniec [pl] rzezaniec ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzezanie [pl] rzezanie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiogoniometria [pl] radiogoniometria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiogoniometryczny [pl] radiogoniometryczny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiogoniometr [pl] radiogoniometr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiogenetyka [pl] radiogenetyka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiogalaktyka [pl] radiogalaktyka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiofotografia [pl] radiofotografia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiofosfor [pl] radiofosfor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiofonizować [pl] radiofonizować ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiofonizator [pl] radiofonizator ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiofobia [pl] radiofobia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ