ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 w dniach poświątecznych [pl] w dniach poświątecznych ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 w tytule piosenki [pl] w tytule piosenki ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 późnym rankiem [pl] późnym rankiem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kropla po kropli [pl] kropla po kropli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 absolutnie [pl] absolutnie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 Bóg [pl] Bóg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 Brzęczyszczykiewicz [pl] Brzęczyszczykiewicz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 dla siedemnastego ochotnika [pl] dla siedemnastego ochotnika ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 To oddzielna sprawa. [pl] To oddzielna sprawa. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 przystojne [pl] przystojne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 powrócił [pl] powrócił ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 indyferentność [pl] indyferentność ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 walczyli [pl] walczyli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 dwudziestego marca [pl] dwudziestego marca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 do głównego wejścia [pl] do głównego wejścia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 brakowało [pl] brakowało ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 prywatna przedsiębiorczość [pl] prywatna przedsiębiorczość ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 idee wolnorynkowe [pl] idee wolnorynkowe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 z choinki [pl] z choinki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 z niewiadomych przyczyn [pl] z niewiadomych przyczyn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 na ognisku [pl] na ognisku ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 dni powszednie [pl] dni powszednie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 przyjmowane z radością [pl] przyjmowane z radością ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 bez żadnego dodatku [pl] bez żadnego dodatku ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 Dynastia Jagiellonów [pl] Dynastia Jagiellonów ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 dział księgowości [pl] dział księgowości ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 Daj po kopiejce [pl] Daj po kopiejce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 arcyswawolny [pl] arcyswawolny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 aprioryczne [pl] aprioryczne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 mizoandryzm [pl] mizoandryzm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ