ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 orędzie papieskie [pl] orędzie papieskie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 liturgia godzin [pl] liturgia godzin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 brewiarz klasztorny [pl] brewiarz klasztorny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 Całun Turyński [pl] Całun Turyński ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 cela klasztorna [pl] cela klasztorna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 odprawić [pl] odprawić ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 duchowe znamię [pl] duchowe znamię ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 pożądliwość [pl] pożądliwość ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 chleb kwaszony [pl] chleb kwaszony ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 chleb niekwaszony [pl] chleb niekwaszony ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 chleb przaśny [pl] chleb przaśny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 chleby pokładne [pl] chleby pokładne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 chóry anielskie [pl] chóry anielskie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 chronologia biblijna [pl] chronologia biblijna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 chrystusowcy [pl] chrystusowcy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 Towarzystwo Chrystusowe [pl] Towarzystwo Chrystusowe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 córka chrzestna [pl] córka chrzestna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 syn chrzestny [pl] syn chrzestny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 rodzice chrzestni [pl] rodzice chrzestni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 chwała Boża [pl] chwała Boża ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 cnoty główne [pl] cnoty główne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 cnoty moralne [pl] cnoty moralne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 wyznanie wiary [pl] wyznanie wiary ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 artykuły wiary [pl] artykuły wiary ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 czarna msza [pl] czarna msza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 czystość intencji [pl] czystość intencji ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 Kościół pielgrzymujący [pl] Kościół pielgrzymujący ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 Kościół cierpiący [pl] Kościół cierpiący ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 Kościół triumfujący [pl] Kościół triumfujący ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 abhorencja [pl] abhorencja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ