ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 rozkrochmalić się [pl] rozkrochmalić się ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 pokazywać się [pl] pokazywać się ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 miastowi [pl] miastowi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 uwędzić się [pl] uwędzić się ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 bez reszty [pl] bez reszty ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 w byle jaki sposób [pl] w byle jaki sposób ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 bez znaczenia [pl] bez znaczenia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 gdybający [pl] gdybający ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 co drugi [pl] co drugi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 krótko mówiąc [pl] krótko mówiąc ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 innymi słowy [pl] innymi słowy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 mimo to [pl] mimo to ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 całą dobę [pl] całą dobę ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 a więc zatem [pl] a więc zatem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 gdyby nie to [pl] gdyby nie to ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 gdybanie [pl] gdybanie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 pomimo to [pl] pomimo to ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 irrelewantny [pl] irrelewantny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 dlatego więc [pl] dlatego więc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 pomimo wszystko [pl] pomimo wszystko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 jeśli chodzi o to [pl] jeśli chodzi o to ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 bezstronnie mówiąc [pl] bezstronnie mówiąc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 bez ogródek mówiąc [pl] bez ogródek mówiąc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 ale za to [pl] ale za to ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 w kolejce [pl] w kolejce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 dosłownie mówiąc [pl] dosłownie mówiąc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 zawżdy [pl] zawżdy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 ależ oczywiście [pl] ależ oczywiście ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 nie mówiąc o [pl] nie mówiąc o ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 ogólnie mówiąc [pl] ogólnie mówiąc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ