ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 tym mniej [pl] tym mniej ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 nic podobnego [pl] nic podobnego ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 nic a nic [pl] nic a nic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 w ogóle nic [pl] w ogóle nic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 ogółem wziąwszy [pl] ogółem wziąwszy ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 ogólnie rzecz ujmując [pl] ogólnie rzecz ujmując ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 odwrotny do [pl] odwrotny do ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 jak gdyby [pl] jak gdyby ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 nici z tego [pl] nici z tego ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 o wiele [pl] o wiele ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 zbyt wiele [pl] zbyt wiele ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 zbyt mało [pl] zbyt mało ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 za mało [pl] za mało ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 wiedzie [pl] wiedzie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 wiedzący [pl] wiedzący ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 wszechwiedza [pl] wszechwiedza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 wszechwładający [pl] wszechwładający ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 wszechwładność [pl] wszechwładność ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 wszechpotęga [pl] wszechpotęga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 od tego czasu [pl] od tego czasu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 do tego czasu [pl] do tego czasu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 od teraz [pl] od teraz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 do teraz [pl] do teraz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 od pierwszego spojrzenia [pl] od pierwszego spojrzenia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 pomimo że [pl] pomimo że ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 prawie nigdy [pl] prawie nigdy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 pomimo tego [pl] pomimo tego ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 pobudzający [pl] pobudzający ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 prawie zawsze [pl] prawie zawsze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2015 nadpobudliwy [pl] nadpobudliwy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ