ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 tenisówki [pl] tenisówki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 spodnie [pl] spodnie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 koszula [pl] koszula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 Radioecho [pl] Radioecho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 Jadźkę [pl] Jadźkę ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 zawiozłem [pl] zawiozłem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 Celebes [pl] Celebes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 Galas [pl] Galas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 sulawesi [pl] sulawesi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 w pigułkach [pl] w pigułkach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 po mojej stronie [pl] po mojej stronie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 niespokojnych [pl] niespokojnych ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 od normalności [pl] od normalności ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 przez pryzmat wyglądu [pl] przez pryzmat wyglądu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 nieszczęsnym [pl] nieszczęsnym ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 opatrzyły się [pl] opatrzyły się ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 konkretnym [pl] konkretnym ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 hamującą [pl] hamującą ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 powitane [pl] powitane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 po ziemi [pl] po ziemi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 napotykam [pl] napotykam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 owocową [pl] owocową ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 do wodospadu [pl] do wodospadu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 dla weselników [pl] dla weselników ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 w reżyserii [pl] w reżyserii ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 porcje [pl] porcje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 dla obu pań [pl] dla obu pań ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 z krakersami [pl] z krakersami ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 lubiła [pl] lubiła ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 dłużyce [pl] dłużyce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ