ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 achromatop [pl] achromatop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 achromatopsja [pl] achromatopsja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiacja [pl] radiacja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiacja adaptatywna [pl] radiacja adaptatywna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiacyjnie [pl] radiacyjnie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiacyjny [pl] radiacyjny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radialnie [pl] radialnie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radialny [pl] radialny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radian [pl] radian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiant [pl] radiant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radioczułość [pl] radioczułość ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiodatowanie [pl] radiodatowanie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiodepesza [pl] radiodepesza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiodewiacja [pl] radiodewiacja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiodiagnostyka [pl] radiodiagnostyka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiodroma [pl] radiodroma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 Radioecho [pl] Radioecho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radioelektroniczny [pl] radioelektroniczny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radioelektronik [pl] radioelektronik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radioelektryczny [pl] radioelektryczny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radioelektryk [pl] radioelektryk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radioelektryka [pl] radioelektryka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiofarmaceutyk [pl] radiofarmaceutyk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiofobia [pl] radiofobia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiofonizator [pl] radiofonizator ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiofonizować [pl] radiofonizować ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiofosfor [pl] radiofosfor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiofotografia [pl] radiofotografia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiogalaktyka [pl] radiogalaktyka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiogenetyka [pl] radiogenetyka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ