ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiogoniometr [pl] radiogoniometr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiogoniometryczny [pl] radiogoniometryczny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 radiogoniometria [pl] radiogoniometria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzezanie [pl] rzezanie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzezaniec [pl] rzezaniec ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzezanina [pl] rzezanina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzezimieszkostwo [pl] rzezimieszkostwo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzezuń [pl] rzezuń ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzeźbiarnia [pl] rzeźbiarnia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzeźbiarski [pl] rzeźbiarski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzeźbiarsko [pl] rzeźbiarsko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 rzeźbiarskość [pl] rzeźbiarskość ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kabak [pl] kabak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kabaliczny [pl] kabaliczny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kabalista [pl] kabalista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kabalistycznie [pl] kabalistycznie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kabałka [pl] kabałka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kabałować [pl] kabałować ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kwokacz [pl] kwokacz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kwokanie [pl] kwokanie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kwoktać [pl] kwoktać ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 kwoktanie [pl] kwoktanie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 najszczęśliwszy [pl] najszczęśliwszy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 skupowy [pl] skupowy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 wetrzeć [pl] wetrzeć ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 rozleglejszy [pl] rozleglejszy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 turbodoładowanie [pl] turbodoładowanie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 gęgawa [pl] gęgawa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 tunguski [pl] tunguski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 sterowalny [pl] sterowalny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ