ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 dla turystów [pl] dla turystów ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 widowiskowe [pl] widowiskowe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 enofil [pl] enofil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 eponim [pl] eponim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 emablować [pl] emablować ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 idiolatria [pl] idiolatria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 sempiterna [pl] sempiterna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 woluntarysta [pl] woluntarysta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 facambuł [pl] facambuł ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 soteriologia [pl] soteriologia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 utylitarysta [pl] utylitarysta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 hipodoncja [pl] hipodoncja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 sakramentologia [pl] sakramentologia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 ścibić [pl] ścibić ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 monizm [pl] monizm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 wiktuały [pl] wiktuały ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 oskoma [pl] oskoma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 ineksprymable [pl] ineksprymable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 prozelita [pl] prozelita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 felerysta [pl] felerysta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 konfrater [pl] konfrater ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 holizm [pl] holizm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 skonfudować [pl] skonfudować ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 obskuranctwo [pl] obskuranctwo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 neptek [pl] neptek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 wartość autoteliczna [pl] wartość autoteliczna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2020 adultyzm [pl] adultyzm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 w dniach poświątecznych [pl] w dniach poświątecznych ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 w tytule piosenki [pl] w tytule piosenki ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/12/2017 późnym rankiem [pl] późnym rankiem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ