ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 seksuolog [pl] seksuolog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 świerkot [pl] świerkot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 momencik [pl] momencik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 wyinterpretować [pl] wyinterpretować ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 przytorze [pl] przytorze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 udziałowy [pl] udziałowy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 scjentologiczny [pl] scjentologiczny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 niespełnione [pl] niespełnione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 powsadzać [pl] powsadzać ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 strawestować [pl] strawestować ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 zamotać [pl] zamotać ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 rozpraszający [pl] rozpraszający ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 opatrunkowy [pl] opatrunkowy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 proliferacja [pl] proliferacja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 sercowo-naczyniowy [pl] sercowo-naczyniowy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 remisja [pl] remisja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 podstarości [pl] podstarości ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 pentliczek [pl] pentliczek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 rozdzielnik [pl] rozdzielnik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 suszanin [pl] suszanin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 przepięcie [pl] przepięcie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 prząśniczka [pl] prząśniczka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 nieziemsko [pl] nieziemsko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 Westerplatte [pl] Westerplatte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 resekcja [pl] resekcja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2016 postępowość [pl] postępowość ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 Wirowski [pl] Wirowski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 Wojkowski [pl] Wojkowski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 Zambrzycki [pl] Zambrzycki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 dziołcha [pl] dziołcha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ