ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 franszyza [pl] franszyza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 polipropylen [pl] polipropylen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 higieniczno-sanitarne [pl] higieniczno-sanitarne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 Zuchniewicz [pl] Zuchniewicz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 miechowianin [pl] miechowianin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 międzyrządowy [pl] międzyrządowy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 pozaziemski [pl] pozaziemski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 proszkowy [pl] proszkowy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 papryczka [pl] papryczka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 maszerował [pl] maszerował ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 superkomfort [pl] superkomfort ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 Ekspresowa czy zwykła? [pl] Ekspresowa czy zwykła? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 Jaka szkoda! [pl] Jaka szkoda! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 przedmioty wartościowe [pl] przedmioty wartościowe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 Kawecki [pl] Kawecki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 Gdzie mogę kupić znaczki? [pl] Gdzie mogę kupić znaczki? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 Gdzie jest skrzynka pocztowa? [pl] Gdzie jest skrzynka pocztowa? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 Jaki jest przelicznik? [pl] Jaki jest przelicznik? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2016 Siostrzonek [pl] Siostrzonek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 aktywa i pasywa [pl] aktywa i pasywa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 rynek gwarantowany [pl] rynek gwarantowany ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 jak najkorzystniej [pl] jak najkorzystniej ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 przyznać premię [pl] przyznać premię ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 przyjąć ofertę w przetargu [pl] przyjąć ofertę w przetargu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 nałożenie konfiskaty [pl] nałożenie konfiskaty ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 zaległe odsetki [pl] zaległe odsetki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 zaległy czynsz [pl] zaległy czynsz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 reszta należności wekslowej [pl] reszta należności wekslowej ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 weksel obciążający bank [pl] weksel obciążający bank ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 rok obliczeniowy [pl] rok obliczeniowy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ