ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 rok bazowy [pl] rok bazowy ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 podlegać ratyfikacji [pl] podlegać ratyfikacji ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 rynek o zniżkowej tendencji [pl] rynek o zniżkowej tendencji ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 obligacja na okaziciela [pl] obligacja na okaziciela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 przed opodatkowaniem [pl] przed opodatkowaniem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 najkorzystniejsza cena [pl] najkorzystniejsza cena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 najkorzystniejszy kurs [pl] najkorzystniejszy kurs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 podatek od zakładów [pl] podatek od zakładów ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 gwarancja przetargowa [pl] gwarancja przetargowa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 spekulant czarnorynkowy [pl] spekulant czarnorynkowy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 superdywidenda [pl] superdywidenda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 emisja bonusowa [pl] emisja bonusowa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 rynek zwyżkujący [pl] rynek zwyżkujący ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 zwyżkujący [pl] zwyżkujący ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 zwyżkowo [pl] zwyżkowo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 zmiana koniunktury [pl] zmiana koniunktury ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 koniunktura gospodarcza [pl] koniunktura gospodarcza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 spadek koniunktury [pl] spadek koniunktury ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 prognozowanie koniunktury [pl] prognozowanie koniunktury ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 wskaźnik koniunktury [pl] wskaźnik koniunktury ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 wskaźniki koniunktury [pl] wskaźniki koniunktury ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 recesja gospodarcza [pl] recesja gospodarcza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 ożywienie gospodarcze [pl] ożywienie gospodarcze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 obrót globalny [pl] obrót globalny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 sytuacja gospodarcza [pl] sytuacja gospodarcza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 wskaźnik siły nabywczej [pl] wskaźnik siły nabywczej ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 kapitał zmobilizowany [pl] kapitał zmobilizowany ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 makler wekslowy [pl] makler wekslowy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 zlecenie kasujące [pl] zlecenie kasujące ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 akumulacja kapitału [pl] akumulacja kapitału ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ