ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 odpis amortyzacyjny [pl] odpis amortyzacyjny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 rynek kapitałowy [pl] rynek kapitałowy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 rynek finansowy [pl] rynek finansowy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 rynek pieniężny [pl] rynek pieniężny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 współsprawca [pl] współsprawca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 zdolność płatnicza [pl] zdolność płatnicza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 zdolność procesowa [pl] zdolność procesowa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 nieczynienie [pl] nieczynienie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 łamanie prawa [pl] łamanie prawa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 naruszenie prawa [pl] naruszenie prawa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 granice nieruchomości [pl] granice nieruchomości ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 przypadkowa śmierć [pl] przypadkowa śmierć ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 prawa nabyte [pl] prawa nabyte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 oskarżycielski [pl] oskarżycielski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 oskarżający [pl] oskarżający ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 oskarżyciel posiłkowy [pl] oskarżyciel posiłkowy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 poskarżyć się [pl] poskarżyć się ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 skarżący [pl] skarżący ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 prawuj [pl] prawuj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 analiza wskaźnikowa [pl] analiza wskaźnikowa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 rok budżetowy [pl] rok budżetowy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 faktorant [pl] faktorant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 faktoringowy [pl] faktoringowy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 stąpając [pl] stąpając ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 falujących [pl] falujących ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 Wyzewa [pl] Wyzewa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 ojciec generał [pl] ojciec generał ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 obmycie [pl] obmycie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 abortować [pl] abortować ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 agada [pl] agada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ