ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 akwarianie [pl] akwarianie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 aliturgiczny [pl] aliturgiczny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 almucja [pl] almucja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 almuzja [pl] almuzja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 antydoron [pl] antydoron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 antylegomena [pl] antylegomena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 arianizm [pl] arianizm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 arminianie [pl] arminianie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 remonstranci [pl] remonstranci ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 pokropienie [pl] pokropienie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 augustynizm [pl] augustynizm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 baptyjski [pl] baptyjski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 anabaptyjski [pl] anabaptyjski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 spowiadać [pl] spowiadać ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 abjuracja [pl] abjuracja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 akt nadziei [pl] akt nadziei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 akt wiary [pl] akt wiary ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 akt pokuty [pl] akt pokuty ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 akt żalu [pl] akt żalu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 akt woli [pl] akt woli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 akt ludzki [pl] akt ludzki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 akt boski [pl] akt boski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 akt miłości [pl] akt miłości ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 Arka Noego [pl] Arka Noego ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 Arka Przymierza [pl] Arka Przymierza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 Baranek Boży [pl] Baranek Boży ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 bartolomici [pl] bartolomici ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 beatyfikowana [pl] beatyfikowana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 begardzi [pl] begardzi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 beginki [pl] beginki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ