ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 beneficjusz [pl] beneficjusz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 sufragan [pl] sufragan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 biali mnisi [pl] biali mnisi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 biała szata [pl] biała szata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 bicie dzwonów [pl] bicie dzwonów ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 bielizna kielichowa [pl] bielizna kielichowa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 biskup sufragan [pl] biskup sufragan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 biskup tytularny [pl] biskup tytularny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 biskup ordynariusz [pl] biskup ordynariusz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 przebłagać [pl] przebłagać ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 przebłagalny [pl] przebłagalny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 Błogosławiona Dziewica Maryja [pl] Błogosławiona Dziewica Maryja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 bogomili [pl] bogomili ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 bojaźń Boża [pl] bojaźń Boża ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 immanencja [pl] immanencja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 ubóstwiany [pl] ubóstwiany ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 Bóg Ojciec [pl] Bóg Ojciec ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 Syn Boży [pl] Syn Boży ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 bracia czescy [pl] bracia czescy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 bracia morawscy [pl] bracia morawscy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 bracia Pańscy [pl] bracia Pańscy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 bracia świeccy [pl] bracia świeccy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 bracia zakonni [pl] bracia zakonni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 ojcowie zakonni [pl] ojcowie zakonni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 bractwo kurkowe [pl] bractwo kurkowe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 sodalicja [pl] sodalicja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 bractwo miłosierdzia [pl] bractwo miłosierdzia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 bractwo różańcowe [pl] bractwo różańcowe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 brewe [pl] brewe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 list apostolski [pl] list apostolski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ