ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/04/2016 Нова година [bg] Нова година ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2015 раста [bg] раста ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2015 вторник [bg] вторник ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 Божидара Кузманова [bg] Божидара Кузманова ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 вощеница [bg] вощеница ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 вот [bg] вот ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 оставка [bg] оставка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 вопъл [bg] вопъл ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 вонящ [bg] вонящ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 воня [bg] воня ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 воля [bg] воля ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 волю-неволю [bg] волю-неволю ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 волност [bg] волност ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 волейбол [bg] волейбол ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 волеви [bg] волеви ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 вол [bg] вол ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 войска [bg] войска ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 войнственост [bg] войнственост ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 войнствен [bg] войнствен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 войници [bg] войници ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 военни действия [bg] военни действия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 разгулен [bg] разгулен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 водя за носа [bg] водя за носа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 водосток [bg] водосток ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 водородна бомба [bg] водородна бомба ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 водозащитна преграда [bg] водозащитна преграда ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 водене [bg] водене ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 внушаващ [bg] внушаващ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 внушаване [bg] внушаване ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2010 въвличане [bg] въвличане ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ