ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 агнец [bg] агнец ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 агне [bg] агне ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/09/2009 агент [bg] агент ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 агенция [bg] агенция ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 автор [bg] автор ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 автомонтьор [bg] автомонтьор ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 велосипед [bg] велосипед ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 Кола [bg] Кола ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 абзац [bg] абзац ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 абонат [bg] абонат ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 аборт [bg] аборт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 абсурдно [bg] абсурдно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 автобиография [bg] автобиография ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 адамова ябълка [bg] адамова ябълка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 администратор [bg] администратор ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 администрация [bg] администрация ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 адрес [bg] адрес ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 адресат [bg] адресат ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 адресна регистрация [bg] адресна регистрация ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 азбучен [bg] азбучен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 азбука [bg] азбука ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 азиатски [bg] азиатски ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 азимут [bg] азимут ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 азот [bg] азот ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 академия [bg] академия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 акация [bg] акация ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 акт [bg] акт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 автомобил [bg] автомобил ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 щадя [bg] щадя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 щанд [bg] щанд ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ