ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 solicita [ro] solicita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 Sandel [ro] Sandel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 iubea [ro] iubea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 împărăție [ro] împărăție ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 Ialta [ro] Ialta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 Simferopol [ro] Simferopol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 Criuleni [ro] Criuleni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 Căușeni [ro] Căușeni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 Cimișlia [ro] Cimișlia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 Ocnița [ro] Ocnița ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 Râul Doneț [ro] Râul Doneț ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 Marea Azov [ro] Marea Azov ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 Rea [ro] Rea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 doctorului [ro] doctorului ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 un animal [ro] un animal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 animalul [ro] animalul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 microhertz [ro] microhertz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 Thoma Ionescu [ro] Thoma Ionescu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 doctorul [ro] doctorul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 radiobaliză [ro] radiobaliză ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 doctorilor [ro] doctorilor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 doctorii [ro] doctorii ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 animalului [ro] animalului ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2018 expresia [ro] expresia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2018 plastică [ro] plastică ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2018 statului [ro] statului ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2018 rândurile [ro] rândurile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2018 cetățeni [ro] cetățeni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2018 degradării [ro] degradării ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2018 artistică [ro] artistică ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ