ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 Garrighan [en] Garrighan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 Z [en] Z ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 Nancy [en] Nancy ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 Guillermo [es] Guillermo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 María Belén [es] María Belén ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 María Eugenia [es] María Eugenia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 Juan José [es] Juan José ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 echo [en] echo ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 Manuel Portela Valladares [es] Manuel Portela Valladares ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 fregar los platos [es] fregar los platos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 metalingüística [es] metalingüística ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 dulce [es] dulce ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 Mario [en] Mario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 Marathon [en] Marathon ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 Manchester United [en] Manchester United ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 folding screen [en] folding screen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 militarily [en] militarily ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 United States of America [en] United States of America ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 pharmacy [en] pharmacy ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 windmill [en] windmill ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 D [en] D ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 Rhythm And Poetry [en] Rhythm And Poetry ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 Peter Schickele [en] Peter Schickele ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 South Pole [en] South Pole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 McChesney [en] McChesney ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 basely [en] basely ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 docility [en] docility ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 sunbathed [en] sunbathed ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 Gloria Swanson [en] Gloria Swanson ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/04/2013 pic [en] pic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ