ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/11/2010 antisense [en] antisense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2010 wigging [en] wigging ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2010 trehalose [en] trehalose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2010 soothill [en] soothill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2010 telerobot [en] telerobot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2010 victuals [en] victuals ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2010 diffusional [en] diffusional ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2010 dynamicist [en] dynamicist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ