ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
03/05/2010 lisonjera [es] lisonjera ਉਚਾਰਨ mariad ਵੱਲੋਂ
03/05/2010 polivalente [es] polivalente ਉਚਾਰਨ perlita94 ਵੱਲੋਂ
03/05/2010 pintaría [es] pintaría ਉਚਾਰਨ perlita94 ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 curato [es] curato ਉਚਾਰਨ mariad ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 cureña [es] cureña ਉਚਾਰਨ YamiHus ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 curia [es] curia ਉਚਾਰਨ Malvarez ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 fisgar [es] fisgar ਉਚਾਰਨ belgabirdo ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 meter las narices [es] meter las narices ਉਚਾਰਨ mariad ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 cursado [es] cursado ਉਚਾਰਨ willerine ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 curalotodo [es] curalotodo ਉਚਾਰਨ mariad ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 averiguador [es] averiguador ਉਚਾਰਨ keipr ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 aversión [es] aversión ਉਚਾਰਨ mariad ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 avetarda [es] avetarda ਉਚਾਰਨ rdavidr ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 avezarse [es] avezarse ਉਚਾਰਨ rdavidr ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 aviador [es] aviador ਉਚਾਰਨ mariad ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 roído [es] roído ਉਚਾਰਨ mariad ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 rojez [es] rojez ਉਚਾਰਨ mariad ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 rol [es] rol ਉਚਾਰਨ golemnro9 ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 romance [es] romance ਉਚਾਰਨ Mizton ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 rogativa [es] rogativa ਉਚਾਰਨ willerine ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 rodela [es] rodela ਉਚਾਰਨ mariad ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 encuadre [es] encuadre ਉਚਾਰਨ mariad ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 encubridor [es] encubridor ਉਚਾਰਨ perlita94 ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 encubrimiento [es] encubrimiento ਉਚਾਰਨ Juancho ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 encuestar [es] encuestar ਉਚਾਰਨ mariad ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 encumbrado [es] encumbrado ਉਚਾਰਨ willerine ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 encumbramiento [es] encumbramiento ਉਚਾਰਨ willerine ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 encumbrarse [es] encumbrarse ਉਚਾਰਨ willerine ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 encurtir [es] encurtir ਉਚਾਰਨ mariad ਵੱਲੋਂ
24/04/2010 endeblez [es] endeblez ਉਚਾਰਨ willerine ਵੱਲੋਂ