ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
16/05/2010 La Cañiza [es] La Cañiza ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 Cambados [es] Cambados ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 Vilanova de Arousa [es] Vilanova de Arousa ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 tui [es] tui ਉਚਾਰਨ vetustense ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 tomiño [es] tomiño ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 Sotomayor [es] Sotomayor ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 Silleda [es] Silleda ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 Redondela [es] Redondela ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 Ponteareas [es] Ponteareas ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 Nigrán [es] Nigrán ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 Las Gabias [es] Las Gabias ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 Illora [es] Illora ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 La Zubia [es] La Zubia ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 recortando [es] recortando ਉਚਾਰਨ Karurosa ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 extractando [es] extractando ਉਚਾਰਨ vetustense ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 encogiendo [es] encogiendo ਉਚਾਰਨ Karurosa ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 condensada [es] condensada ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 resumida [es] resumida ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 recortada [es] recortada ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 extractada [es] extractada ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 encogida [es] encogida ਉਚਾਰਨ Karurosa ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 abrevié [es] abrevié ਉਚਾਰਨ Karurosa ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 condensé [es] condensé ਉਚਾਰਨ vetustense ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 resumí [es] resumí ਉਚਾਰਨ Karurosa ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 recorté [es] recorté ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 reduje [es] reduje ਉਚਾਰਨ Karurosa ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 encogí [es] encogí ਉਚਾਰਨ juanmanuelv ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 abreviaría [es] abreviaría ਉਚਾਰਨ vetustense ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 condensaría [es] condensaría ਉਚਾਰਨ Karurosa ਵੱਲੋਂ
16/05/2010 recortaría [es] recortaría ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ