ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
0/4 ਉਚਾਰਨ

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
agua mineromedicinal [es] agua mineromedicinal ਉਚਾਰਨ turdetano00 ਵੱਲੋਂ
la ocasión la pintan calva [es] la ocasión la pintan calva ਉਚਾਰਨ turdetano00 ਵੱਲੋਂ
esternocleidomastoideo [es] esternocleidomastoideo ਉਚਾਰਨ Sento ਵੱਲੋਂ
pinza [es] pinza ਉਚਾਰਨ Sento ਵੱਲੋਂ