ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/02/2016 recepcionista del hotel [es] recepcionista del hotel ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/02/2016 Ceritas [es] Ceritas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2016 la agudeza [es] la agudeza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2016 Rodrigo Palacio [es] Rodrigo Palacio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2016 codorniz [es] codorniz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2016 Unicaja Málaga [es] Unicaja Málaga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2016 automatización industrial [es] automatización industrial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 usted hizo [es] usted hizo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 parecida [es] parecida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 codazo [es] codazo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 reacción de Maillard [es] reacción de Maillard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 incendiario [es] incendiario ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 Cesa [es] Cesa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 encentar [es] encentar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 encentando [es] encentando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 encentara [es] encentara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 incinerabais [es] incinerabais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 aguas de creciente [es] aguas de creciente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 encentaba [es] encentaba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 nuez de coco [es] nuez de coco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 campaña publicitaria [es] campaña publicitaria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 obyecto [es] obyecto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 zahareña [es] zahareña ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 manzana [es] manzana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2016 ustedes dicen [es] ustedes dicen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2016 cintas [es] cintas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2016 psicomotricidad [es] psicomotricidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2016 cámara de vacío [es] cámara de vacío ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2016 usted hace [es] usted hace ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2016 encentare [es] encentare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ