ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Martin Merquelanz [es] Martin Merquelanz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Álvaro Odriozola [es] Álvaro Odriozola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Juan Domínguez [es] Juan Domínguez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Raúl Domínguez [es] Raúl Domínguez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Pedro María Izurza [es] Pedro María Izurza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Aitor Morcillo [es] Aitor Morcillo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Francisco Javier Tarantino [es] Francisco Javier Tarantino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Gaizka Martínez [es] Gaizka Martínez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Jorge Hernández [es] Jorge Hernández ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Leandro Martínez [es] Leandro Martínez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Alaín Barrón [es] Alaín Barrón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 José Mario López [es] José Mario López ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 acertado [es] acertado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 cada vez más [es] cada vez más ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 puntapié inicial [es] puntapié inicial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 quedarse vacío [es] quedarse vacío ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Comenzasteis [es] Comenzasteis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 socios [es] socios ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 coercitiva [es] coercitiva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 esfuerza [es] esfuerza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 decimoctavo [es] decimoctavo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Ricardo Fernández [es] Ricardo Fernández ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Rodrigo Martínez [es] Rodrigo Martínez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Francisco Martínez [es] Francisco Martínez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2016 competencias [es] competencias ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2016 parecisteis [es] parecisteis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2016 Almorcéis [es] Almorcéis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2016 orificio nasal [es] orificio nasal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2016 Almorzaban [es] Almorzaban ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2016 parecieron [es] parecieron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ