ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/02/2016 comenzar a [es] comenzar a ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2016 generación espontánea [es] generación espontánea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2016 hacer zapping [es] hacer zapping ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2016 convencerme [es] convencerme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2016 frito con mucho aceite [es] frito con mucho aceite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2016 cocido en el horno [es] cocido en el horno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2016 neutrón [es] neutrón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2016 luciéramos [es] luciéramos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 chimpancé [es] chimpancé ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 huevo [es] huevo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 nuez [es] nuez ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 noningentésimo [es] noningentésimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 raza [es] raza ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 beneficio neto [es] beneficio neto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 a excepción de [es] a excepción de ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 dieciocho [es] dieciocho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 cuadringentésimo [es] cuadringentésimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 sollozar [es] sollozar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 cabezón [es] cabezón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 encía [es] encía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 conducir [es] conducir ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 hacer [es] hacer ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 ambicioso [es] ambicioso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 decimonoveno [es] decimonoveno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 estupideces [es] estupideces ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 necesitar [es] necesitar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 Andalucía [es] Andalucía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 septingentésimo [es] septingentésimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 cabezona [es] cabezona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2016 obedecer [es] obedecer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ