ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
25/08/2019 Bartugueres [ca] Bartugueres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2019 torrent de Bartrons [ca] torrent de Bartrons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2019 Bartró [ca] Bartró ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2019 torrent d'en Bartra [ca] torrent d'en Bartra ਉਚਾਰਨ Somhitots ਵੱਲੋਂ
25/08/2019 Can Bartomeu [ca] Can Bartomeu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2019 REC Bartés [ca] REC Bartés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2019 Borda Bartomico [ca] Borda Bartomico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2019 Mas Bartomeu [ca] Mas Bartomeu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2019 Cal Bartomeu [ca] Cal Bartomeu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2019 Borda de Bartomeu [ca] Borda de Bartomeu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2019 Can Bartomet [ca] Can Bartomet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2019 Bartolina [ca] Bartolina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2019 Mas de Bartolo [ca] Mas de Bartolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2019 Mas Bartolí [ca] Mas Bartolí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2019 Can Bartolí [ca] Can Bartolí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2019 barranc del Bartolí [ca] barranc del Bartolí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2019 Mas de Bartolet [ca] Mas de Bartolet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2019 rec de Bartés [ca] rec de Bartés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Bartés [ca] Bartés ਉਚਾਰਨ didace ਵੱਲੋਂ
08/08/2019 bosc del Bartalet [ca] bosc del Bartalet ਉਚਾਰਨ didace ਵੱਲੋਂ
08/08/2019 bosc de la Barta [ca] bosc de la Barta ਉਚਾਰਨ didace ਵੱਲੋਂ
08/08/2019 serrat de les Barses [ca] serrat de les Barses ਉਚਾਰਨ didace ਵੱਲੋਂ
08/08/2019 barranc de les Barses [ca] barranc de les Barses ਉਚਾਰਨ didace ਵੱਲੋਂ
08/08/2019 plans dels Barruts [ca] plans dels Barruts ਉਚਾਰਨ didace ਵੱਲੋਂ
08/08/2019 Mas dels Barruts [ca] Mas dels Barruts ਉਚਾਰਨ didace ਵੱਲੋਂ
08/08/2019 Cal Barrusca [ca] Cal Barrusca ਉਚਾਰਨ didace ਵੱਲੋਂ
08/08/2019 Borda de Barrusca [ca] Borda de Barrusca ਉਚਾਰਨ didace ਵੱਲੋਂ
08/08/2019 Barrulles [ca] Barrulles ਉਚਾਰਨ didace ਵੱਲੋਂ
08/08/2019 torrent Barrullar [ca] torrent Barrullar ਉਚਾਰਨ didace ਵੱਲੋਂ
08/08/2019 font de la Barrulla [ca] font de la Barrulla ਉਚਾਰਨ didace ਵੱਲੋਂ