ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 církvi [cs] církvi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 zpřísňuje [cs] zpřísňuje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 nevidí [cs] nevidí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 pro něj [cs] pro něj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 bez něj [cs] bez něj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 podle něj [cs] podle něj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 podle ní [cs] podle ní ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 vyhazov [cs] vyhazov ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 chlívák [cs] chlívák ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 nikudy [cs] nikudy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 odtaženo [cs] odtaženo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 buřt [cs] buřt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 nadprodukce [cs] nadprodukce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 k zoufalství [cs] k zoufalství ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 naléhavě [cs] naléhavě ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 diskrétní [cs] diskrétní ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nýtovat [cs] nýtovat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 numerický [cs] numerický ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nýt [cs] nýt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nytí [cs] nytí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nutit [cs] nutit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nuznost [cs] nuznost ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nůžtičky [cs] nůžtičky ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 sedávat [cs] sedávat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nymfa [cs] nymfa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nyvý [cs] nyvý ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 počatý [cs] počatý ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 rovník [cs] rovník ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 podemlít [cs] podemlít ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 podkopat [cs] podkopat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ