ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 odtaženo [cs] odtaženo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 buřt [cs] buřt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 nadprodukce [cs] nadprodukce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 k zoufalství [cs] k zoufalství ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 naléhavě [cs] naléhavě ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 diskrétní [cs] diskrétní ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nýtovat [cs] nýtovat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 numerický [cs] numerický ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nýt [cs] nýt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nytí [cs] nytí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nutit [cs] nutit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nuznost [cs] nuznost ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nůžtičky [cs] nůžtičky ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 sedávat [cs] sedávat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nymfa [cs] nymfa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nyvý [cs] nyvý ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 počatý [cs] počatý ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 rovník [cs] rovník ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 podemlít [cs] podemlít ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 podkopat [cs] podkopat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 modrooký [cs] modrooký ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nynějšek [cs] nynějšek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 podchod [cs] podchod ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 František Čáp [cs] František Čáp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 mrakodrap [cs] mrakodrap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 Petr Čtvrtníček [cs] Petr Čtvrtníček ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 mládenecký [cs] mládenecký ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 předměstí [cs] předměstí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 zhola [cs] zhola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 potkat [cs] potkat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ