ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/01/2020 zatloukal [cs] zatloukal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 zneužívání dětí [cs] zneužívání dětí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 Věřím v Boha, ale nechci patřit k žádné církvi. (I believe in God, but I don't want to belong to any church.) [cs] Věřím v Boha, ale nechci patřit k žádné církvi. (I believe in God, but I don't want to belong to any church.) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 církvi [cs] církvi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 Jít pěšky [cs] Jít pěšky ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 Jeho maminka byla Irka, tatínek Čech, je tedy napůl Ir.(His mother was Irish, his dad was Czech; so he is half Irish.) [cs] Jeho maminka byla Irka, tatínek Čech, je tedy napůl Ir.(His mother was Irish, his dad was Czech; so he is half Irish.) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 zpřísňuje [cs] zpřísňuje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 nevidí [cs] nevidí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 Tyto peníze jsou pro něj. (This money is for him.) [cs] Tyto peníze jsou pro něj. (This money is for him.) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 pro něj [cs] pro něj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 Bez něj bychom to nezvládli. (Without him we wouldn't have managed.) [cs] Bez něj bychom to nezvládli. (Without him we wouldn't have managed.) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 bez něj [cs] bez něj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 podle něj [cs] podle něj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 podle ní [cs] podle ní ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 vyhazov [cs] vyhazov ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 chlívák [cs] chlívák ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 nikudy [cs] nikudy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2018 vepřový řízek [cs] vepřový řízek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 odtaženo [cs] odtaženo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 buřt [cs] buřt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 nadprodukce [cs] nadprodukce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 k zoufalství [cs] k zoufalství ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 naléhavě [cs] naléhavě ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2015 diskrétní [cs] diskrétní ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nýtovat [cs] nýtovat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 numerický [cs] numerický ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nýt [cs] nýt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nytí [cs] nytí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nutit [cs] nutit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nuznost [cs] nuznost ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ