ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 zneužívání dětí [cs] zneužívání dětí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 Věřím v Boha, ale nechci patřit k žádné církvi. (I believe in God, but I don't want to belong to any church.) [cs] Věřím v Boha, ale nechci patřit k žádné církvi. (I believe in God, but I don't want to belong to any church.) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 Jít pěšky [cs] Jít pěšky ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 Jeho maminka byla Irka, tatínek Čech, je tedy napůl Ir.(His mother was Irish, his dad was Czech; so he is half Irish.) [cs] Jeho maminka byla Irka, tatínek Čech, je tedy napůl Ir.(His mother was Irish, his dad was Czech; so he is half Irish.) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 Tyto peníze jsou pro něj. (This money is for him.) [cs] Tyto peníze jsou pro něj. (This money is for him.) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 Bez něj bychom to nezvládli. (Without him we wouldn't have managed.) [cs] Bez něj bychom to nezvládli. (Without him we wouldn't have managed.) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2018 vepřový řízek [cs] vepřový řízek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ