ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 modrooký [cs] modrooký ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 nynějšek [cs] nynějšek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 podchod [cs] podchod ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 František Čáp [cs] František Čáp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 mrakodrap [cs] mrakodrap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2015 Petr Čtvrtníček [cs] Petr Čtvrtníček ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 mládenecký [cs] mládenecký ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 předměstí [cs] předměstí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 zhola [cs] zhola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 potkat [cs] potkat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 hemžit se [cs] hemžit se ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 vyšňořit [cs] vyšňořit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 smyslný [cs] smyslný ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 omílat [cs] omílat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 omlít [cs] omlít ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 zvlněný [cs] zvlněný ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 vyjeknout [cs] vyjeknout ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 vydavatelský [cs] vydavatelský ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 převléct [cs] převléct ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 postrčit [cs] postrčit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 vyhnutí [cs] vyhnutí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 Ivan Klíma [cs] Ivan Klíma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 pošramotit [cs] pošramotit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 jazykozpytec [cs] jazykozpytec ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 počáteční [cs] počáteční ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 odřít [cs] odřít ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 zkazit [cs] zkazit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 dynastie [cs] dynastie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 věžák [cs] věžák ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 podotýkat [cs] podotýkat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ