ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 matalahúga [es] matalahúga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 chollo [es] chollo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 almirez [es] almirez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 jofaina [es] jofaina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 picadillo [es] picadillo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 ataurique [es] ataurique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 alfeñique [es] alfeñique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 sábado [es] sábado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 peineta [es] peineta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 alfajor [es] alfajor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 lebrillo [es] lebrillo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 espigado [es] espigado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 impétigo [es] impétigo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 enhiesta [es] enhiesta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 desmenuzado [es] desmenuzado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 EBITDA [es] EBITDA ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 escatología [es] escatología ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ