ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
18/04/2014 avståndsmätning [sv] avståndsmätning ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 slaviskt [sv] slaviskt ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 specialister [sv] specialister ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 triangulera [sv] triangulera ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 vinkelmätning [sv] vinkelmätning ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 missbruket [sv] missbruket ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 inläggen [sv] inläggen ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 twittrare [sv] twittrare ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 expresident [sv] expresident ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 Triangulering [sv] Triangulering ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 kopiering [sv] kopiering ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 flitigare [sv] flitigare ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 nedfrysta [sv] nedfrysta ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 spermier [sv] spermier ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 bögar [sv] bögar ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 könskorrigering [sv] könskorrigering ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 årens [sv] årens ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 slopades [sv] slopades ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 sterilisering [sv] sterilisering ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 monologen [sv] monologen ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 kvinnligare [sv] kvinnligare ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 färdigutbildad [sv] färdigutbildad ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 musealt [sv] musealt ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 släpig [sv] släpig ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 skådespelaryrket [sv] skådespelaryrket ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 gormar [sv] gormar ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 gångstil [sv] gångstil ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 juryn [sv] juryn ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 fjolliga [sv] fjolliga ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
18/04/2014 faran [sv] faran ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ