ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
28/12/2013 flyghinder [sv] flyghinder ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 Filmkameror [sv] Filmkameror ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 uppkoppling [sv] uppkoppling ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 nätberoende [sv] nätberoende ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 Surfplattan [sv] Surfplattan ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 krångligare [sv] krångligare ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 apparatens [sv] apparatens ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 sessionerna [sv] sessionerna ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 Loggen [sv] Loggen ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 id-nummer [sv] id-nummer ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 köparens [sv] köparens ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 konstigare [sv] konstigare ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 kontantkortstelefon [sv] kontantkortstelefon ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 identifieras [sv] identifieras ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 personanknutet [sv] personanknutet ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 låses [sv] låses ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 säkerhetskoden [sv] säkerhetskoden ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 kryptering [sv] kryptering ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 inloggning [sv] inloggning ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 appar [sv] appar ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 uppdateringar [sv] uppdateringar ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 drivrutiner [sv] drivrutiner ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 e-korten [sv] e-korten ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 uppdateras [sv] uppdateras ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 apparaterna [sv] apparaterna ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 identifierar [sv] identifierar ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 skärmstorlek [sv] skärmstorlek ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 tv-vägg [sv] tv-vägg ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 förval [sv] förval ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 apparater [sv] apparater ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ