ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

ret001

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

ret001 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
28/12/2013 SHB [sv] SHB ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 session [sv] session ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 metanivå [sv] metanivå ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 portal [sv] portal ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 internetkonto [sv] internetkonto ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 debitering [sv] debitering ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 tillhörande [sv] tillhörande ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 E-kortet [sv] E-kortet ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 förses [sv] förses ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 krypterad [sv] krypterad ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 versionshantering [sv] versionshantering ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 konsumentupplysning [sv] konsumentupplysning ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 koncentrationen [sv] koncentrationen ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 allmänbildningen [sv] allmänbildningen ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 e-kort [sv] e-kort ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 operativsystem [sv] operativsystem ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 uppkopplingen [sv] uppkopplingen ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 lagras [sv] lagras ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 Formatmässigt [sv] Formatmässigt ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 datorlåda [sv] datorlåda ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 inmatningsmoduler [sv] inmatningsmoduler ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 trådlöst [sv] trådlöst ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 strömförsörjning [sv] strömförsörjning ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 batteriutvecklingen [sv] batteriutvecklingen ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 servicesynpunkt [sv] servicesynpunkt ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 Färdigställd [sv] Färdigställd ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 ägarbolaget [sv] ägarbolaget ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 stiftas [sv] stiftas ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 moderbolagets [sv] moderbolagets ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 reklamsammanhang [sv] reklamsammanhang ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ