ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

ret001

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

ret001 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
28/12/2013 dotterbolagets [sv] dotterbolagets ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 ägdes [sv] ägdes ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 köptes [sv] köptes ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 storleksordning [sv] storleksordning ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 posterna [sv] posterna ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 ja-sägare [sv] ja-sägare ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 förutsättningslöst [sv] förutsättningslöst ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 saligare [sv] saligare ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 Allmosan [sv] Allmosan ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 sekulärt [sv] sekulärt ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 scoutrörelsens [sv] scoutrörelsens ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 kollektiviserats [sv] kollektiviserats ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 fläckats [sv] fläckats ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 gammaldags [sv] gammaldags ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 välgörenheten [sv] välgörenheten ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 återupprättar [sv] återupprättar ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 givandet [sv] givandet ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 faddersystem [sv] faddersystem ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 loger [sv] loger ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 förbundets [sv] förbundets ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 lokalavdelningar [sv] lokalavdelningar ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 studiecirklar [sv] studiecirklar ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 chefskurser [sv] chefskurser ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 ackumulerad [sv] ackumulerad ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 humanister [sv] humanister ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 genomsöka [sv] genomsöka ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 psykologiska [sv] psykologiska ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 värderade [sv] värderade ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 uppfostrat [sv] uppfostrat ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 stöttat [sv] stöttat ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ