ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
28/12/2013 tystnadsplikt [sv] tystnadsplikt ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 själavård [sv] själavård ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 vardaglighet [sv] vardaglighet ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 förfädernas [sv] förfädernas ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 systematiserat [sv] systematiserat ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 uppfostrat [sv] uppfostrat ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 stöttat [sv] stöttat ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 sinnebilden [sv] sinnebilden ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 förfäderskult [sv] förfäderskult ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 lutherska [sv] lutherska ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 ritualers [sv] ritualers ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 skiften [sv] skiften ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 motsvarigheter [sv] motsvarigheter ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 pinnar [sv] pinnar ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 ritualer [sv] ritualer ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 kränkta [sv] kränkta ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 påminda [sv] påminda ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 godsaker [sv] godsaker ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 bakvända [sv] bakvända ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 negerbollarna [sv] negerbollarna ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 godaste [sv] godaste ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 visan [sv] visan ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 sannare [sv] sannare ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 nazistiskt [sv] nazistiskt ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 negerbollar [sv] negerbollar ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 chokladbollar [sv] chokladbollar ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 söndagsskola [sv] söndagsskola ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 nazismen [sv] nazismen ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 blodsbanden [sv] blodsbanden ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 rastanken [sv] rastanken ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ