ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

ret001

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

ret001 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
26/12/2013 blodets [sv] blodets ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 kännetecken [sv] kännetecken ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 Walther [sv] Walther ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 Sommerlath [sv] Sommerlath ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 nazister [sv] nazister ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 demokrater [sv] demokrater ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 kandidater [sv] kandidater ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 tama [sv] tama ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 skadeskjutas [sv] skadeskjutas ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 skadeskjutning [sv] skadeskjutning ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 straffbelagd [sv] straffbelagd ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 rasisten [sv] rasisten ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 Silvias [sv] Silvias ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 rasrenhet [sv] rasrenhet ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 människoapor [sv] människoapor ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 försiktighetsprincip [sv] försiktighetsprincip ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 paragrafer [sv] paragrafer ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 hönsfåglar [sv] hönsfåglar ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 djurrätt [sv] djurrätt ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 levandes [sv] levandes ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 glidande [sv] glidande ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 skogarna [sv] skogarna ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 kräldjur [sv] kräldjur ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 ekosystemet [sv] ekosystemet ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 djurskydd [sv] djurskydd ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 djurart [sv] djurart ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 Människoaporna [sv] Människoaporna ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 inspärrade [sv] inspärrade ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 nazistiska [sv] nazistiska ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 rasisterna [sv] rasisterna ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ