ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
26/12/2013 raserna [sv] raserna ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 ariernas [sv] ariernas ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 rasist [sv] rasist ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 raser [sv] raser ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 rangordnas [sv] rangordnas ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 Nazityskland [sv] Nazityskland ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 nys [sv] nys ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 folkgrupper [sv] folkgrupper ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 värdefullaste [sv] värdefullaste ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 Arten [sv] Arten ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 rangordnar [sv] rangordnar ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 timbro [sv] timbro ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 enkom [sv] enkom ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 Ekonomiekot [sv] Ekonomiekot ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 Nobels [sv] Nobels ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 instifta [sv] instifta ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 sponsrade [sv] sponsrade ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 läromedel [sv] läromedel ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 trenden [sv] trenden ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 vänsterideal [sv] vänsterideal ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 sympatisörer [sv] sympatisörer ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 uniform [sv] uniform ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 klädkod [sv] klädkod ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 påtvingad [sv] påtvingad ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 huvudpoäng [sv] huvudpoäng ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 blåmärkena [sv] blåmärkena ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 sjukvårdspersonal [sv] sjukvårdspersonal ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 FN-konventionen [sv] FN-konventionen ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 sedvänjor [sv] sedvänjor ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 Högern [sv] Högern ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ