ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
26/12/2013 råttan [sv] råttan ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 bildäck [sv] bildäck ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 glesbygden [sv] glesbygden ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 varumärken [sv] varumärken ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 genomdriva [sv] genomdriva ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 hävdvunnen [sv] hävdvunnen ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 icke-kristna [sv] icke-kristna ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 etiketterad [sv] etiketterad ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 Teister [sv] Teister ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 Nokia [sv] Nokia ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 Uppsalademokraten [sv] Uppsalademokraten ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 icke-existerande [sv] icke-existerande ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 bevärdigades [sv] bevärdigades ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 glömdes [sv] glömdes ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 logiska [sv] logiska ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 språkbruk [sv] språkbruk ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 icke-existens [sv] icke-existens ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 monokulturellt [sv] monokulturellt ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 monoreligiöst [sv] monoreligiöst ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 etnocentriska [sv] etnocentriska ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 förförståelse [sv] förförståelse ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 kontroversen [sv] kontroversen ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 agnosticism [sv] agnosticism ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 ateism [sv] ateism ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 ateisten [sv] ateisten ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 monoteistiska [sv] monoteistiska ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 polyteistiska [sv] polyteistiska ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 motsäger [sv] motsäger ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 ateister [sv] ateister ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/12/2013 Bloggarkiv [sv] Bloggarkiv ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ