ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

ret001

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

ret001 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/04/2014 dödligheten [sv] dödligheten ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 kärlsjukdomar [sv] kärlsjukdomar ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 forskarna [sv] forskarna ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 rökning [sv] rökning ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 alkoholkonsumtion [sv] alkoholkonsumtion ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 D-vitamin [sv] D-vitamin ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 normalhöga [sv] normalhöga ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 hjulbenta [sv] hjulbenta ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 skelettsmärtor [sv] skelettsmärtor ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 solljuset [sv] solljuset ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 melatoninsystem [sv] melatoninsystem ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 fuktighet [sv] fuktighet ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 sjuklighet [sv] sjuklighet ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 hjärtinfarkt [sv] hjärtinfarkt ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 huvudhypoteserna [sv] huvudhypoteserna ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 d-vitaminbrist [sv] d-vitaminbrist ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 vintersemestern [sv] vintersemestern ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 dödstalen [sv] dödstalen ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 användningsområden [sv] användningsområden ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 OC-sprej [sv] OC-sprej ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 poliskommissarie [sv] poliskommissarie ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 verkningsfullt [sv] verkningsfullt ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 kontaminerade [sv] kontaminerade ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 gärningsmannen [sv] gärningsmannen ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 omhändertagandet [sv] omhändertagandet ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 exceptionellt [sv] exceptionellt ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 polismän [sv] polismän ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 traumatiskt [sv] traumatiskt ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 dödliga [sv] dödliga ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
09/04/2014 utrusta [sv] utrusta ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ