ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

ret001

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

ret001 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
30/12/2013 Zäta [sv] Zäta ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 metodologi [sv] metodologi ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 Representationerna [sv] Representationerna ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 igenkännbara [sv] igenkännbara ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 ljudförhållanden [sv] ljudförhållanden ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 traditionen [sv] traditionen ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 hörbarheten [sv] hörbarheten ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 tvåstaviga [sv] tvåstaviga ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 stavelsen [sv] stavelsen ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 bokstaven [sv] bokstaven ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 dagstidning [sv] dagstidning ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 trögheter [sv] trögheter ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 dagstidningarna [sv] dagstidningarna ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 papperstidningen [sv] papperstidningen ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 webbtidningen [sv] webbtidningen ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 papperstidningar [sv] papperstidningar ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 layoutas [sv] layoutas ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 utrymmesskäl [sv] utrymmesskäl ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 ljudinslag [sv] ljudinslag ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 revidering [sv] revidering ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 interaktivitet [sv] interaktivitet ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 distributionsformen [sv] distributionsformen ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 transporteras [sv] transporteras ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 prenumeranterna [sv] prenumeranterna ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 försäljningsställena [sv] försäljningsställena ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 faktorerna [sv] faktorerna ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 publicering [sv] publicering ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 tidningens [sv] tidningens ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 levererad [sv] levererad ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 mät [sv] mät ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ