ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
30/12/2013 periodiciteten [sv] periodiciteten ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 tryckas [sv] tryckas ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 mät [sv] mät ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 storleksordningen [sv] storleksordningen ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 konserverande [sv] konserverande ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 minoritetskulturer [sv] minoritetskulturer ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 ögonblicksbild [sv] ögonblicksbild ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 mångkulturens [sv] mångkulturens ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 kulturyttringarna [sv] kulturyttringarna ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 majoritetskulturen [sv] majoritetskulturen ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 bejakandet [sv] bejakandet ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 bevaransvärda [sv] bevaransvärda ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 oanvändbart [sv] oanvändbart ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 mångkulturella [sv] mångkulturella ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 bevarandet [sv] bevarandet ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 Mångkultur [sv] Mångkultur ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 Helheten [sv] Helheten ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 berikas [sv] berikas ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 processbeskrivning [sv] processbeskrivning ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 momentet [sv] momentet ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 hudflänger [sv] hudflänger ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 buntar [sv] buntar ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 åttiotvå [sv] åttiotvå ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 avfärdar [sv] avfärdar ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 LED-lamporna [sv] LED-lamporna ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 styrningsmetoder [sv] styrningsmetoder ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 överlevt [sv] överlevt ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 Styrningen [sv] Styrningen ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 tänds [sv] tänds ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 patientreaktioner [sv] patientreaktioner ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ