ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

ret001

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

ret001 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
30/12/2013 osynliggör [sv] osynliggör ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 definitionsmässigt [sv] definitionsmässigt ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 svampbok [sv] svampbok ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 förmått [sv] förmått ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 empatisk [sv] empatisk ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 personers [sv] personers ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 organiserat [sv] organiserat ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 obesvarbara [sv] obesvarbara ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 tankemässig [sv] tankemässig ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 förnuftsskäl [sv] förnuftsskäl ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 underskattandet [sv] underskattandet ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 förutspått [sv] förutspått ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 religionernas [sv] religionernas ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 tillbakagång [sv] tillbakagång ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 bortdöende [sv] bortdöende ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 gästerna [sv] gästerna ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 trossatser [sv] trossatser ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 tillfredsställda [sv] tillfredsställda ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 utilitarist [sv] utilitarist ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 förnuftiga [sv] förnuftiga ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 Filosofiska [sv] Filosofiska ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 Partnern [sv] Partnern ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 årtusenden [sv] årtusenden ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 våldtäktsmän [sv] våldtäktsmän ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 fångvaktare [sv] fångvaktare ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 humant [sv] humant ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 våldtagits [sv] våldtagits ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 penetrerar [sv] penetrerar ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 döttrarna [sv] döttrarna ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 våldta [sv] våldta ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ