ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
30/12/2013 Inspirationen [sv] Inspirationen ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 Jahves [sv] Jahves ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 våldföra [sv] våldföra ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 förspråklig [sv] förspråklig ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 våldtog [sv] våldtog ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 honorna [sv] honorna ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 betäckas [sv] betäckas ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 våldtas [sv] våldtas ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 homo­sexualitet [sv] homo­sexualitet ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 våldtagit [sv] våldtagit ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 våldtäkten [sv] våldtäkten ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
30/12/2013 Humanisterna [sv] Humanisterna ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 flygförsvar [sv] flygförsvar ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 skorstenar [sv] skorstenar ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 mikrofoner [sv] mikrofoner ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 kitet [sv] kitet ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 ansiktsigenkänning [sv] ansiktsigenkänning ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 igenkänning [sv] igenkänning ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 positionsangivelse [sv] positionsangivelse ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 övervakningsutrustning [sv] övervakningsutrustning ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 makthavare [sv] makthavare ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 polisövergrepp [sv] polisövergrepp ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 berömt [sv] berömt ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 Louvren [sv] Louvren ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 sensorerna [sv] sensorerna ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 finessen [sv] finessen ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 bluetoothkopplade [sv] bluetoothkopplade ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 värmeverk [sv] värmeverk ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 Fullerö [sv] Fullerö ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ
28/12/2013 skorstenen [sv] skorstenen ਉਚਾਰਨ goeranm ਵੱਲੋਂ