ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

ret001

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

ret001 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Abel [sv] Abel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Aaron [sv] Aaron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Absalom [sv] Absalom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Adeline [sv] Adeline ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Adelina [sv] Adelina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Alexia [sv] Alexia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Adrianus [sv] Adrianus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Alan [sv] Alan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Alarik [sv] Alarik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Adalbert [sv] Adalbert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Albina [sv] Albina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Alfdis [sv] Alfdis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Almveig [sv] Almveig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Aline [sv] Aline ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Alvina [sv] Alvina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Baltzar [sv] Baltzar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Amalie [sv] Amalie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Ambjörn [sv] Ambjörn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Amelie [sv] Amelie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Angeline [sv] Angeline ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Arnbjörn [sv] Arnbjörn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Andor [sv] Andor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Angelica [sv] Angelica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Angelina [sv] Angelina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Örnulf [sv] Örnulf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Augustina [sv] Augustina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 line [sv] line ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Beate [sv] Beate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Benedikt [sv] Benedikt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Beatrix [sv] Beatrix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ