ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/11/2015 reklamradio [sv] reklamradio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2015 reklamskatt [sv] reklamskatt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2015 reklamplatsen [sv] reklamplatsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2015 reklammännen [sv] reklammännen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2015 reklammetoden [sv] reklammetoden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2015 senfärdighet [sv] senfärdighet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2015 naivitet [sv] naivitet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2015 svärmodern [sv] svärmodern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2015 fika [sv] fika ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/04/2015 stjälkselleri [sv] stjälkselleri ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 bl a [sv] bl a ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 goaste [sv] goaste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 bolibompafilten [sv] bolibompafilten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 spaghetti [sv] spaghetti ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 etc [sv] etc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 ICA-Börsen [sv] ICA-Börsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Kakfabriken [sv] Kakfabriken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 mattehus [sv] mattehus ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Frippelaffären [sv] Frippelaffären ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Bolibompavinjetten [sv] Bolibompavinjetten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 boing [sv] boing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 lära-gå-vagn [sv] lära-gå-vagn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 härmar [sv] härmar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 familje-BB [sv] familje-BB ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 baby-sittern [sv] baby-sittern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Tripp-Trapp-stolen [sv] Tripp-Trapp-stolen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 förklarande [sv] förklarande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 baklyse [sv] baklyse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 framlyset [sv] framlyset ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 fritids [sv] fritids ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ