ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 examensarbete [sv] examensarbete ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 autistiska [sv] autistiska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 teckenspråk [sv] teckenspråk ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 konversationen [sv] konversationen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 inväntade [sv] inväntade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 jordnötter [sv] jordnötter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 vinterkängor [sv] vinterkängor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Blixtlåset [sv] Blixtlåset ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 tenderade [sv] tenderade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 tygbit [sv] tygbit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 genetiskt [sv] genetiskt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 betingat [sv] betingat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 köksbänken [sv] köksbänken ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 tecknad [sv] tecknad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 utklädda [sv] utklädda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 gårdar [sv] gårdar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Disneydags [sv] Disneydags ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 vuxnare [sv] vuxnare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 antecknar [sv] antecknar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 övertalning [sv] övertalning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Stopp&Väx [sv] Stopp&Väx ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 fingertopparna [sv] fingertopparna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 vanten (till vante) [sv] vanten (till vante) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 sönderbiten [sv] sönderbiten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 uppförde [sv] uppförde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 backpacker [sv] backpacker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 juniorvarianten [sv] juniorvarianten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 vuxenvarianten [sv] vuxenvarianten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 elefanten [sv] elefanten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 sjuåring [sv] sjuåring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ