ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 förståndig [sv] förståndig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 kulturfest [sv] kulturfest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 smakat [sv] smakat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Snickerskaka [sv] Snickerskaka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 surfade [sv] surfade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 bamsetidning [sv] bamsetidning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 lånekort [sv] lånekort ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 huvudbibliotekets [sv] huvudbibliotekets ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 barnavdelning [sv] barnavdelning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 kvalitetsinriktat [sv] kvalitetsinriktat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 samordnat [sv] samordnat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 biståndets [sv] biståndets ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 förbehållet [sv] förbehållet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 utvecklingssamarbete [sv] utvecklingssamarbete ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 HIV [sv] HIV ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 smittsamma [sv] smittsamma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 migration [sv] migration ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 globaliserad [sv] globaliserad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 flyktingars [sv] flyktingars ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 förföljda [sv] förföljda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 kvotflyktingar [sv] kvotflyktingar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 legala [sv] legala ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Insynen [sv] Insynen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 asylprocessen [sv] asylprocessen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 asylsökandes [sv] asylsökandes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 bedömas [sv] bedömas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 återvandring [sv] återvandring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 flyktingkommissariat [sv] flyktingkommissariat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 användbart [sv] användbart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Berlinmurens [sv] Berlinmurens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ