ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Warszawapaktens [sv] Warszawapaktens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Natoutvidgningen [sv] Natoutvidgningen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 försvarspolitik [sv] försvarspolitik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 territoriella [sv] territoriella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 säkerhetsstrategi [sv] säkerhetsstrategi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 fastställer [sv] fastställer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 försvarspolitiken [sv] försvarspolitiken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 värdegemenskap [sv] värdegemenskap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 ryggraden [sv] ryggraden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 transatlantiska [sv] transatlantiska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 krishanterare [sv] krishanterare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 förrådsställt [sv] förrådsställt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 invasionsförsvar [sv] invasionsförsvar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 insatsförsvar [sv] insatsförsvar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 försvarsmakten [sv] försvarsmakten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 materiel [sv] materiel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 personalförsörjningen [sv] personalförsörjningen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 operativ [sv] operativ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 ledstjärnan [sv] ledstjärnan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 motsatsförhållande [sv] motsatsförhållande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 territorialförsvaret [sv] territorialförsvaret ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 försvarsmakt [sv] försvarsmakt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 omvärldsanalys [sv] omvärldsanalys ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 underrättelsetjänst [sv] underrättelsetjänst ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 omställningsarbetet [sv] omställningsarbetet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Julia Sporsén [sv] Julia Sporsén ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Thed [sv] Thed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Lis Land [sv] Lis Land ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 line dance [sv] line dance ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 mök [sv] mök ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ