ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 behovsprövad [sv] behovsprövad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 omsorgsgaranti [sv] omsorgsgaranti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 Garantin [sv] Garantin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 vardagssysslor [sv] vardagssysslor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 Boenden [sv] Boenden ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 byggda [sv] byggda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 biståndsbedömda [sv] biståndsbedömda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 seniorboenden [sv] seniorboenden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 restaurangservice [sv] restaurangservice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 spelberoende [sv] spelberoende ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 hjälpmedelsgaranti [sv] hjälpmedelsgaranti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 beaktar [sv] beaktar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 lönebidrag [sv] lönebidrag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 avskaffad [sv] avskaffad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 boendeplanering [sv] boendeplanering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 mångsidigt [sv] mångsidigt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 specialskoleutbildningen [sv] specialskoleutbildningen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 medfinansiering [sv] medfinansiering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 stödformer [sv] stödformer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 behovsbedömning [sv] behovsbedömning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 anmärkningsvärda [sv] anmärkningsvärda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 spelmonopolet [sv] spelmonopolet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 specialskola [sv] specialskola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 riksgymnasium [sv] riksgymnasium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 socialpolitiken [sv] socialpolitiken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 skyddsnätet [sv] skyddsnätet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 huvudmän [sv] huvudmän ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 spelmissbrukaren [sv] spelmissbrukaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 bidragsberoende [sv] bidragsberoende ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 multifunktionshinder [sv] multifunktionshinder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ